Hot
Ny
-21%
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

Fluoritt Grønn Generator 8-11cm

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: utopia market

749,00 kr599,00 kr

Skynde deg! Kun 4 igjen på lager!

Bruk 1.000,00 kr til gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

FLUORITT GRØNN GENERATOR 8-11CM

3-4cm tykkelse - ca 210-280gram - Prima kvalitet - kan ha innvendige naturlige krakkuleringer og hvite felt. 

Kan fjerne roms negative energi og omdanne den til universal lys og kjærlighet.

Chakra: Hjerte

NB: Fluoritt er skjør og kan lett ripes opp(med. f.eks med kniv el. en vanlig kvartsstein)
Den har naturlige innvendige krakkuleringer og dette anses ikke som skade.
Det kan være noe avskalling helt nederst, men sjelden i midt og i topp.
Noe riper må påberegnes.

METAFYSISKE EGENSKAPER FOR FLUORITT GENERELT

«De fleste som har kjøpt og bruker fluoritt, har rapportert klarere tenkning, bedre mental klarhet og forbedret konsentrasjon etter bruk.»

Basert på sitt navn, synes fluoritt også å fjerne urenheter, bringe dem til overflaten og sørge for balanse og harmoni. Mange liker å bruke fluoritt for å fjerne negativ energi og absorbere negative energier i hjemmet eller arbeidsmiljøet. Fluoritt forsterker den positive energien rundt deg, og derfor er det en flott krystall når den brukes med bekreftelser.

Les vår artikkel om Fluoritt. Klikk på link nedenfor

Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
 

NATURSKATT KLASSIFISERT

Denne produktet er fysisk plukket ut hos produsent/leverandører av vår ekspert på geologi som har over 30 års erfaring.
Vi kan garantere kvalitet og kvalitet. Dette produktet får Naturskatt klasse 2(kan ha naturlige indre krakkuleringer og hvite felt) som er nest høyeste klassifisering. Vi klassifiserer utifra en helhetsvurdering av steinen. Uavhengig av om stenen klassifiseres som klasse 1 eller 3, er den uansett ekte.

FLUORITE, GREEN GENERATOR 8-11CM

3-4cm thickness - about 210-280gram - Prima quality - can have internal natural crackles and white fields.

Can remove the negative energy of space and transform it into universal light and love.

Chakra: Heart

NB: Fluorite is fragile and can be easily scratched (with for an example a knife or a normal quartz stone)
It has natural internal creasing and this is not considered damage.
There may be some peeling at the very bottom, but rarely in the middle and at the top.
Some scratches must be expected.

METAPHYSICAL PROPERTIES OF FLUORITE IN GENERAL

"Most people who have bought and used fluorite have reported clearer thinking, better mental clarity and improved concentration after use."

Based on its name, fluorite also seems to remove impurities, bring them to the surface and ensure balance and harmony. Many people like to use fluorite to remove negative energy and absorb negative energies in the home or work environment. Fluorite amplifies the positive energy around you, and therefore it is a great crystal when used with affirmations.

Read our article on Fluorite. Click on the link below

Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
 

NATURAL TREASURE CLASSIFIED

This product is physically selected from the manufacturer / suppliers by our expert in geology who has over 30 years of experience.
We can guarantee quality and quality. This product receives Natural Treasure class 2 (may have natural inner crackles and white fields) which is the next highest classification. We classify based on an overall assessment of the stone. Regardless of whether the stone is classified as class 1 or 3, it is genuine anyway.

 


http://www.sagamesser.no/fluoritt/
Fluoritt Grønn Generator 8-11cm

Fluoritt Grønn Generator 8-11cm

749,00 kr599,00 kr